中国民族音楽: 良宵 by 二胡

ピンイン表 - 発声機能付き ピンインをクリックすると発声します


b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa
o o bo po mo fo
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su
ü yu ju qu xu
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai
ei ei bei pei mei fei dei nei lei gei hei zhei zei
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie
üe yue nüe lüe jue que xue
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san
en en ben pen men fen nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen
in yin bin pin min nin lin jin qin xin
un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun
ün yun jun qun xun
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing
ong dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song
er er
ia ya lia jia qia xia
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian
iang yang niang liang jiang qiang xiang
iong yong jiong qiong xiong
wa wa gua kua hua zhua chua shua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang
ueng weng
üan yuan juan quan xuan
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s

Copyright © 2022 SHIBUNSHA All right reserved.