中国民族音楽: 春到湘江 by 笛子
 中国語の漢字(簡体字) 常用漢字1000個

漢字の解釈付き12345678910
1de

shì
le


rén
zài

yòu
2zhè

shàng
men
lái
dào
shí

de
wéi
3
zhòng

shuì
shēng
guó
nián
zháo
jiù

4
yào

chū

de

hòu


5huì


xià
ér
guò
tiān

néng
duì
6xiǎo
duō
rán

xīn
xué
me
zhī
dōu
hào
7kàn


dàng
méi
chéng
zhǐ

shì

8hái
yòng

yàng
dào
xiǎng
zuò
chóng
kāi
měi
9zǒng
cóng

qíng

miàn
zuì

dàn
xiàn
10qián
xiē
suǒ
tóng

shǒu
yòu
háng

dòng
11fāng


tou
jìng
cháng
ér
huí
wèi

12ài
lǎo
yīn
hěn
gěi
míng

jiàn

zhī
13shì
shén
liǎng

shǐ
使
shēn
zhě
bèi
gāo

14qīn

jìn

huà
cháng

huó
zhèng
gǎn
15jiàn
míng
wèn


ěr
diǎn
wén

dìng
16běn
gōng

zuò
wài
hái
xiàng

西
guǒ
zǒu
17jiàng
yuè
shí
shí
xiàng
shēng
chē
quán
xìn
chóng
18sān

gōng


měi
bìng
bié
zhēn

19tài
xīn

cái
biàn
便

zài
shū

shuǐ
20xiàng
yǎn
děng

què
jiā
diàn
zhù
jiè
mén
21
hǎi
shòu
tīng
biǎo

shǎo

dài
yuán
22
léng
xiān
kǒu
yóu

ān
xiè
xìng

23guāng
bái
huò
zhù
nán
wàng
jiào
mìng
huā
jié
24

gèng

dōng
shén

chú
ràng

25
yìng
zhí

cháng
píng
bào
yǒu
guān
fàng
26zhì
zhàng
rèn
jié
gào

xiào

yīng
jūn
27hòu
mín
suì
wǎng


shān
jiào

dài
28
nán
biān
fèng
jiè
jiào
rén
jīn
kuài
yuán
29chī

biàn
tòng
shī

xiàng
shù

shī
30mǎn
zhàn
yuǎn

shì
yīn
qīng

tiáo
ne
31bìng
shǐ

shēn
wán
jīn

qiú
qīng
wáng
32huà
kòng

sāi
qiè
zěn
fēi
zhǎo
piàn
luó
33qiányuán

céng

fēi

34yán
gàn
liú
huān
yāo


zhǐ

fǎn
35

gāi
lún
jiāo
zhōng
lín
qǐng

wǎn
36zhì
qiú
jué
huò
chuán
huà
bǎo
dòu
yùn

37
fáng
zǎo
yuàn
liáng

huǒ

pǐn
jìn
38zuò
chǎn

xīng
jīng
shì

lián


39
guǎn
lèi
wèi
péng

hūn
tái

qīng
40běi
duì
jiǔ

yuè
guàn

jìn
xíng
yǐng
41gōng

bǎi
líng
zhōu

shí42shù
liú
shì
bàn

sòng
xìng
zào
tán
róng
43
suí
yǎn
shōu
shǒu
gēn
jiǎng
zhěng
shì

44zhào
bàn
jiàng
dàn

huá
huà


nín
45zhuāng


shuāng


zhuái


chèn
46


lǐng
jié

zhàn
hēi

tǒng
47duàn

chéng


jīng
liǎn
xuǎn
bāo
jǐn
48zhèng
lìng
jiàn
wéi
jué
shù

shāng
shì
yuàn
49chí
qiān
shǐ
shéi
zhǔn
liánmǎi
50zhì
jìng
à
shī


tòng
xiāo
shè
suàn
51
jìng
què
jiǔ

chán
zhì

xìng
lán
52niàn

jìn
zhōng

gòng
máo
gōu

gōng
53guān
dài
jiū
gēn
chuān
穿
shì

yóu
chéng
hào
54
kǎofèi
dào
jià


55gāng
nǎo
yǒng

xiǎng
shāng


zhuān
huáng
56kuài
jiǎo
wèi
líng
gǎi

bān

yǐn

57réng
cún
zhòng
zhù

shén
mǒu
chén
xiě
bèi
58
jiàowēi
niàn

shì
huái
怀
59liào
diào
ān
广
huí

xiǎn
sài
chá


60de
liè

mèng
cuò
zuò
cān

chú
páo
61liàng
jià
yìn
shè
xiàn
线
wēn
suī
diào
jīng
chū
62yǎng
xiāng
tíng

zhì
yáng
zhǐ


yàn
63chú

gòu
yán
zhèng

fàn
wàng

zhī
64chūn

zhàng

yán
bān

dǎo
dùn
shuì
65zhǎn
tiào
huò

liù

chá
qún
huáng
duàn
66
tíng
chuàng
ōu
ào

xiè

diàn
fǒu
67hài
cǎo
pái
bèi
zhǐ

zhōu
cháo
fēng
jīng
68bǎn
jiǎo
kuàng

guǎn

máng
zhì


69


tuī
jìng


biāo
jiě
chōng
70wéi
àn
lún

lěng
jǐng
bèi
zhù
xuě
suǒ
71
á
chuán
xiǎn
yān

dòu
zhí
bāng
hàn
72màn

kěn
wén
chàng
shà
73wán

lèi
zhōu
tuán
shèng
74bàng
táng
bīng

lòu
yuán
niú


jiē
75láo
xíng
liè

chénbào
bǎo
76quán

jiǎn
tài

piào
guài
xún
shā

77shèng
fèn

yòu
yáng
fàn
chuáng78dēng
lóu
guìzhuī
jiào
zhí
shǔ
79jiàn
zuǒdǎng

tuō
gǎn
zhāng
80zhì
chòng
shè


mài
jiān

ròu
wèi
81jiù
xiū
sōng
lín
cáng
dàn

shàn
wèi
yào
82bēi
gǎn
kào

cūn
dài

sēn
ěr

83duǎn

yún
guī
chuāng
sàn

yóu
jiù
shì
84xiāng
jià
ēn
tóu
dàn
tiě

léi


85chāoxǐng

cài
háo
zuǐ

86jiǔ
bīng

zhuàng
luàn
jǐng

zhēn
tóng
dǐng
87

tuō
nóng

liàn

àn
fàn
pāi
88zhēng
huài


chéng
zhì
zàng
cǎi
dēng

89qín
miǎn
huán
m
àn
huàn

fān
shù
zēng
90rěn
cān
luò
sài
quē

pàn
ōu
céng

91zhèn


dǎo
xiàng
gǒu
xiū
dǒng


92liáng
é
liàn
wěi
yōng

miào
tàn

yíng
93tuì
退
yáo
lòng
zhuō
shóu
nuò
xuān
yín
shì
jiǎng
94gōng

tào
kāng
gòng
yōu

diǎo
hǎn
jiàng
95xià
kùn
liú
zuì
wáng
xié
jiàn

bài
bàn
96shǒu
huī
xiǎn
cái

qiāng
jìn
kǒng
huo
jié
97
mèi
zhū
biàn
gài

tǎn
pái
jiāng
shùn
98qiū

cài
huá
shòu
guī
làng
tīng
fán

99nǎi
xióng
shēng
qìng
biān
diǎn
dài
lāi
hán
chéng
100
méng

duān
tuǐ
zhāo
shì
jiè
shāo


Copyright © 2024 SHIBUNSHA All right reserved.